Zeven maal bidden met Maria

Zeven maal bidden met Maria is Zeven maal kijken naar haar leven en bij haar in de leerschool gaan om te leren wat bidden is.

l. BIDDEN IS LUISTEREN "De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd." (De boodschap van de engel - Lucas 1,26-38) Maria liet zich verrassen door de boodschap van Godswege. Zonder te weten wat de consequenties van haar antwoord zouden zijn, gaf zij haar ja-woord aan de Heer. Heer, ook tot mij komt U met een boodschap van liefde en leven. Schep in mijn hart een nieuwe ontvankelijkheid voor uw woord. Laat mij groeien in het luisteren naar wat U mij te zeggen hebt, opdat ook ik in de concrete omstandigheden van mijn leven, met heel mijn hart kan zeggen: mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria...

2. BIDDEN IS IN JE HART BEWAREN Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. (Geboorte van Jezus - Lucas 2,1-19) Maria stelde geen beperkingen aan de manier waarop God in haar leven werkzaam was. Zonder te weten wat de consequenties van haar ja-woord zouden zijn, bewaarde zij alles in haar hart. Heer, ook in mijn leven bent U werkzaam aanwezig om uw boodschap van liefde en leven vrucht te laten dragen. Leer mij stil te worden en meer te leven op het niveau van mijn hart, daar waar U leeft en waar ik U kan vinden. U die mijn Redder bent, de Messias, de Heer. Wees gegroet, Maria,..

3. BIDDEN IS UIT HANDEN GEVEN Jozef en Maria brachten Jezus naar Jeruzalem om Hem aan de Heer aan te bieden. (Opdracht in de tempel - Lucas 2,2 2-35) Maria stelde haar kind onder de zegen van de Heer. Zonder te weten wat de consequenties van haar ja-woord zouden zijn, gaf zij haar toekomst uit handen. Heer, ook mij roept U op vanuit uw boodschap van liefde en leven, om mezelf aan U te durven toevertrouwen. Bevrijd mijn hart en mijn geest van elke beklemmende gedachte zodat ik vrij voor U kan leven. Alles wat ik heb, alles wat ik ben, alles wat ik doe, bied ik U aan. Wees gegroet, Maria...

4. BIDDEN IS GODS BEDOELING ZOEKEN "Wat waren je vader en ik ongerust toen we je kwijt waren." (Terugvinding in de tempel - Lucas 2,41-52) Maria leidde Jezus naar het huis van zijn Vader. Zonder te weten wat de consequenties van haar ja-woord zouden zijn, moest zij leren haar kind zijn eigen weg te laten gaan. Heer, uw boodschap van liefde en leven vraagt ook van mij consequente keuzes in het dagelijkse leven. Laat mij met U ontdekken wat de diepe zin en bedoeling van mijn leven is. Leer mij loslaten wat ik te veel in handen houd, zodat U kunt leven in mij. Wees gegroet, Maria...

5. BIDDEN IS OVERGAVE "Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is." (Bruiloft in Kana - Johannes 2,1-5) Maria drong door tot in het hart van Jezus. Zonder te weten wat de consequenties van haar ja-woord zouden zijn, stelde zij al haar vertrouwen in de Heer. Heer, uw boodschap van liefde en leven is geen garantie voor een gemakkelijk leven. U roept mij op om doorheen alle wederwaardigheden te groeien in geloof en vertrouwen, opdat ook ik kan doen "alles wat U zeggen zult". Dan zal mijn leven zijn diepste vervulling vinden. Wees gegroet, Maria...

6. BIDDEN IS DE STILTE DOORLEVEN Bij het kruis van Jezus stonden zijn moederÆ’ (Maria onder het kruis -Johannes 19,25-27) Maria bleef staande onder het kruis. Zonder te weten wat de consequenties van haar ja-woord zouden zijn, ontving zij Jezus opnieuw in haar schoot. Heer, uw boodschap van liefde en leven is voor mij een uitnodiging om niet weg te lopen van het kruis. "Wie Mij ziet, ziet de Vader", hebt U gezegd. Laat mij, opkijkend naar U, de gevende liefde zien die blijft vertrouwen, en met zachte moed volhardt. Dan zal ik ook de weidse horizon zien die oplicht achter het kruis. Wees gegroet, Maria...

7. BIDDEN IS DE GEEST AAN HET WERK LATEN Allen werden vervuld van de Heilige Geest (Pinksteren - Handelingen 1,8-14 -2,1-4) Maria bleef trouw en eensgezind met de leerlingen volharden in het gebed. Zonder te weten wat de consequenties van haar ja-woord zouden zijn, bleef zij uitzien naar het komen van de Geest. Heer, dank U voor uw boodschap van liefde en leven. Dank U voor Maria in wie wij mogen zien wat uw Heilige Geest vermag in het leven van een mens. Leer mij zoals zij luisteren en in mijn hart bewaren, uit handen geven, uw bedoeling zoeken en in overgave de stilte doorleven om uw Geest aan het werk te laten. Wees gegroet, Maria... KERK en WERELD Korte Schipstraat 16, 2800 Mechelen Tekst: Mare Meirsman - Foto: Philip Debruyne

Vergelijkbare artikels