Priesterschap

Het priesterschap is een sacrament waarbij een (jonge) man de bewuste keuze maakt om ongehuwd door het leven te gaan, om zo zichzelf geheel in dienst te kunnen stellen van God en zijn kerk. Om priester gewijd te kunnen worden, krijgt de priesterkandidaat een filosofische en theologische opleiding in een seminarie en doet hij meestal een pastorale stage in een parochie.

Roeping

Bij zijn priesterwijding door handoplegging en gebed van de bisschop wordt de roeping van de priesterkandidaat door de Kerk bevestigd en krijgt hij ook een zending in dienst van het Godsvolk en de mensen die hij op zijn levensweg ontmoet. Het priesterschap is een roeping van Godswege en een levenslang engagement. De drievoudige taak van de priester is het verkondigen van het evangelie, het toedienen van de sacramenten en het opnemen van pastorale verantwoordelijkheden binnen een geloofsgemeenschap.

Diaconaat

Naast het ambt van de priester, bestaat er in de kerk ook het ambt van de diaken. In tegenstelling tot het priesterschap, is het diaconaat geen sacrament op zich. De diakenwijding is wel een eerste gradatie in het sacrament van de wijding. Het sacrament van de priesterwijding kent namelijk drie gradaties: diaken - priester - bisschop. Daarom is iedere priester eerst diaken, en iedere bisschop ook eerst priester. De diaken, de priester en de bisschop delen elk op een specifieke manier in het hogepriesterschap van Christus.

Vergelijkbare artikels