Vormsel

Het vormsel wordt toegediend door de bisschop, of een door hem, voor die gelegenheid, gemachtigd priester. Is het doopsel het sacrament van Pasen(nieuw leven), dan is het vormsel het sacrament van Pinksteren(gave van de heilige Geest). Op Pinksteren dreef de Geest de apostelen naar buiten. Zo ook ontvangen de vormelingen de zeven gaven van de Geest, om op hun manier een verantwoordelijkheid binnen de kerk te kunnen opnemen.

Betekenis

Het sacrament van het Vormsel (vgl. confirmation) is eigenlijk een bevestiging of bekrachtiging van het heilig Doopsel. Reeds bij het doopsel werd het kind voor de eerste keer met het heilig chrisma gezalfd. Met datzelfde chrisma wordt de vormeling voor de tweede keer gezalfd en ontvangt hij/zij de gave van Gods Geest. Samen met het doopsel en de eucharistie (eerste communie) is het Vormsel één van de drie initiatiesacramenten. Wie deze drie sacramenten heeft ontvangen, werd volledig binnengeleid in het christelijk geloof en mag zich als een volwassen christen beschouwen. Hij/zij mag voortaan ook zelf peter of meter worden bij een doopsel.

Praktisch

De eerste communie ontvangen de kinderen in de verschillende parochiekerken, gewoonlijk in de Paastijd. Als voorbereiding op de eerste communie is er groepscatechese door meerdere catechisten op verschillende locaties. Ook nemen de catechesekinderen deel aan enkele eucharistievieringen van onze parochiegemeenschap. Inschrijven kan via dit inschrijvingsformulier.

Vergelijkbare artikels